Centrala Nämnder/Styrelser

Kommunfullmäktige
Kommunala valberedningen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens Arbetsutskott
Planledningsgruppen
Krisledningsnämndens arbetsutskott
Revision
Valnämnden
Överförmyndare
Barn och utbildningsnämnd
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott
Socialnämnden
Socialnämndens arbetsutskott
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur och fritidsnämndens arbetsutskott
LommaBjärreds Bibliotek
Tekniska nämnden
Tekniska Nämndens Arbetsutskott
Miljö- och byggnadsnämnd
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
Skånes Luftvårdsförbund


Bolag

AB Malmöregionens avlopp, ABMA
Sydvatten AB
Sydvästskånes grundvattenkommitté
Kraftringen AB
Lomma Uthyrningsfastigheter AB
Lomma Servicebostäder AB
Kraftringen Energi AB
Kraftringen ägarforum
Sydvatten AB valberedning
Sydvatten AB ägarsamråd
SYSAVs Bolagsstämma
Sysav:s ägarsamråd


Övrigt

Finsam Kävlinge - Lomma
Förbundsmöten med Kommunförbundet Skåne
Gode män med sakkunskap i jord- o skogsbruksfrågor
Gode män med sakkunskap i tätortsfrågor
Huvudmän i Sparbankstiftelsen Öresund
Styrelsen för Höje å vattenråd
Höje å vattenråd - förbundsstämma
Kommunala Funktionshindersrådet
Kommuninvest Ekonomisk Förening föreningsstämma
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Kommunassurans Syd Försäkrings AB ägarsamråd
Kommunala Pensionärsrådet
Kävlingeåns vattenvårdsförbund
Årstämma i Kävlingeåns vattenråd
Bostadsrättsföreningen Lommahus 1
Lomma ridklubb
Minoritetsföreträdare
Nämdemän
Progr.beredn.f Kävlingeåprojektet
Reko-gruppen
Skånska Lantbruksmuseét Alnarp
Stiftelsen Spillepeng
Bertil Kyhlbergs stiftelse för patienter på Gustav V Jubileumsklinik vid lasarettet i Lund
Styrgruppen för FairtradeCity
Styrelsen för Kävlingeåns vattenråd
Ombud för dem som inte tillhör Svenska kyrkan
Öresunds Vattenvårdsförbund, förbundsstämma
Borgerlig vigselförrättare
Område Bjärehov
Område Borgeby
Gymnasieskolan
Område Karstorp
Område Löddesnäs
Område Piläng
Kulturskolan
Område Alfredshäll
Område Resurs och Lärcentrum
Korallens förskola
Område Fladäng
Område Allé
Område Centralen
Område Stationen
Lomma Montessori
Valberedning för Höje å vattenråd
Kimo Baltic Sea
Montessori Bjerred
Montessoriförskolan Gunghästen
Strandskolan
Klimatkommunerna
Styrgrupp för gymnasiesamverkan i Skåne och västra Blekinge
Styrgrupp för vuxenutbildningssamverkan i Skåne
Politisk styrgrupp för utarbetande av energiplan
Politisk styrgrupp för Pilängsbadet
Styrgrupp för biblioteksplan
Politiskt samråd med Region Skåne i färdtjänstfrågor